Monday, 17 February 2020 14:26

Muhsin KOÇAK

Breadcrumbs

Sosyal Güvenlik Kavramı ve Çıkış Noktası, Gelişimi

Bilinmese ve farkında olunmasa da insanlığın var olduğu tarihten itibaren sosyal güvenlik aslında hep var olmuştur.

Önce bireysel daha sonra topluluk düzenine ya da topluma geçtikten sonra sosyal güvenlik, yazılı olmasa da hep gelişme göstermiş ve kapsamı genişlemiştir.

Register to read more...

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Register to read more...

Zamanaşımına Uğrayan Damga Vergisinin Yeniden Doğması1. Giriş Damga vergisinin mükellefi kağıtları imzalayanlardır. Resmi dairelerle kişiler arasında ki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler ödemekle yükümlüdür. Damga Vergisi Kanununa ekli (1)

Damga vergisi mükellefleri, ödemekle yükümlü oldukları damga vergisinin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme şekli ve süresinde ödenmesinden sorumludurlar. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrayacağından bu süre içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen damga vergisi zamanaşımına uğramış kabul edilir. Ancak damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğacaktır

 

Register to read more...

Vergi Yargılama Hukukunda Süre ve Ittıla Faktörü

İdari yargılama hukukunda olduğu gibi vergi yargılama hukukunda da dava açma süreleri ve bu sürelerin başlama tarihinin tespiti hayati öneme sahiptir. Vergi yargılama hukukunda kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi takip eden gün esas alınmaktadır. Ancak vergi yargılamasında, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinin 2/b bendinde düzenlenen özel durumlar dışında da ıttıla faktörü dava açma sürelerinin başlangıcının tespitinde önemli rol oynamaktadır. Vergilendirmeye ilişkin bir idari işlem uygulanmaya başlandıktan sonra ya da düzenleyici işlemlere dayalı olarak bir işlem tesis edildiğinde yeni hukuki durumlar ortaya çıkmakta ve dava açma süresinin başlangıcının tespitinde ıttıla faktörünü gündeme getirmektedir.

Register to read more...

Sahte/Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Ücret Bordrosu Veya Gider Pusulası Düzenleme Eyleminin Kaçakçılık Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, hizmet ilişkisinin kayıt ve belge düzenine yansımasın­daki temel vesika niteliğindeki ücret bordrosunun ve diğer önemli bir bel­ge olan gider pusulasının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmesi ve/veya kullanılması eylemlerinin Vergi Usul Kanununda tanımlanmış “kaçakçılık suçları” bakımından değerlendirilmesi amaçlan­mıştır. Bu çerçevede, çalışmamızda öncelikle kaçakçılık suçlarının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve/veya kullanıl­ması eylemlerine yönelik tanımı ele alınacak, ardından ücret bordrosu ile gider pusulasının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzen­lenmesi ve/veya kullanılması eylemleri kaçakçılık suçlarının bu kategori­si yönünden incelenecektir. Son olarak, meslek mensuplarının bu türdeki eylemlerinin sonuçları Yargıtay içtihadı gözetilerek değerlendirilecektir. 

Register to read more...

Contribute!
Books!
Shop!
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla 1.6 Live Preview